3 Apr

1. Ես ունեմ երկու աշխարհ մութ ու լույս: Երբ ես տխուր եմ գտնվում եմ մութ աշխարհում, իսկ երբ ուրախ եմ ապա գտնվում եմ լույս աշխարհում:
2. Պետք է լինել ավելի պարզ, շիտակ ու ամեն ինչ լավ կլինի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: